Books in the genre scientific and practical magazines

Pozitivnye izmeneniya. Tom 2, №4 (2022). Positive changes. Volume 2, Issue 4 (2022) - Redakciya zhurnala «Pozitivnye izmeneniya»

Позитивные изменения. Том 2, №4 (2022). Positive changes. Volume 2, Issue 4 (2022)
TEXT Редакция журнала «Позитивные изменения»